گزارش خبری

بدون صنایع تبدیلی تولید افزایش پیدا نمی کند

اولین دیدار کانون صنایع غذایی ایران با وزیر جهاد کشاورزی به همت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

دیدگاه تان را بنویسید