صدای کشاورز

درد دلهای تلخ و دردناک یک دامدار

سویا را می خرم کیلویی ۵ هزار تومان، شیر منو می خرن به ۴۸۰۰ چرا کسی بفکر دامداران نیست؟

دیدگاه تان را بنویسید