عکس
 

به گزارش خبرنگار کشاورزپلاس به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، آقای دکتر حسین رنجبر عضو هیات علمی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی و مجری مسئول «پروژه تهیه مدل پیش آگاهی خوشه خوار انگور» با همکاری مجریان این پروژه برای مدیریت آفت خوشه‌خوار انگور (Lobesia botrana Denis & Schiffermüller) که یکی از مهم‌ترین آفات تاکستانهای ایران است مبادرت به تهیه مدل پیش آگاهی نمودند.

تاکنون در کشور ما به منظور تعیین مناسبترین زمان سمپاشی بر علیه این آفت از تله های فرمونی استفاده میشد. در حالیکه بکارگیری تله های فرمونی در پیش آگاهی توسط متخصصین امر دارای دقت کافی نبوده و انتقادات زیادی بر آن وارد است. در این راستا نوسانات فصلی جمعیت شب پرة خوشه‌خوار انگور در تاکستانهای دو استان قزوین و کردستان بررسی و‌ بر اساس آن مدل پیش آگاهی مبتنی بر فنولوژی تابع دما برای جمعیت‌های مستقر در این دو استان تهیه شد و به منظور تهیه مدل پیش آگاهی از روش محاسبة مجموع گرمای موثر ساعتی (GDH ) استفاده شد. از ابتدای سال 1400، اعتبارسنجی و توسعة کاربرد مدل تهیه شده در سطح کشور توسط سازمان حفظ نباتات، با همکاری و زیرنظر مجری مسئول پروژه در حال اجراست.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها