آخرین اخبار

کالاهای وارداتی و نرخ تورم آنها در فصل پاییز چقدر بود؟

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی در پاییز بیشترین تورم فصلی با ١٩.٧ درصد مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی» و کمترین تورم فصلی با ٠.١ درصد مربوط به گروه «پوست خام، چرم» است.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از تمام کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٤٠٠ (سال پایه) استفاده شده است.

اطلاعات مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کشور و برای ٢٠ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل پاییز ١٤٠٢ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها باید با ملاحظه انجام شود. پس از استخراج و ارائه داده‌های قطعی سال ١٤٠٢ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.‌

شاخص قیمت کل ریالی
در فصل پاییز ١٤٠٢، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی ۵۰۱.۸ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٠.٧ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٥.٦ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٩٦.٨ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل دلاری

در فصل پاییز ١٤٠٢، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری برابر با ۱۲۲.۰ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٠.٢ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٦.١ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٩.١ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی ریالی
در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۰.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤.٤ درصد)، ٦.٣ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ١٩.٧ درصد مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و....» و کمترین تورم فصلی با ٠.١ درصد مربوط به گروه «پوست خام، چرم و …» است. گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و…» نیز با تورم ٦.٧- درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

افزایش تورم فصلی دلاری

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ۲. ۰- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٠.٣- درصد)، ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه ریالی
در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۵.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٦.٧ درصد)، ١١.١ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٩٥.٧ درصد مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و....» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٠.١ درصد مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده و …» است. گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و…» نیز با تورم ١٤.١- درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه دلاری
در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۶.۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٦.٨ درصد)، ٠.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه ریالی
در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۹۶.۸ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٤٣.٩ درصد) ٤٧.١ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ١٥٦.٥ درصد مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و....» و کمترین تورم سالانه با ٠.٢ درصد مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده و …» است.

کاهش تورم سالانه دلاری

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با ۹.۱ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٠.٨ درصد)، ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها