کشاورزپیشرو

کنترل و مبارزه با آفات گلخانه ای

کشاورز پیشرو مجموعه ای برای آشنایی و راهنمایی کشاورزان در جهت تولید بیشتر و بهتر این قسمت: کنترل ومبارزه با آفات گلخانه ای

روش های مبارزه با آفات گلخانه ای - قسمت اول

دیدگاه تان را بنویسید